Có 1 kết quả:

ngân đĩnh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thoi bạc, ta cũng gọi là đĩnh bạc.