Có 1 kết quả:

tiển hiện

1/1

tiển hiện

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

1. cây đục nhỏ
2. vật bằng sắt ném đi có thể đâm gây thương tích cho người