Có 1 kết quả:

thuyên chuyển

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lựa chọn và thay đổi chỗ làm việc của quan lại và các viên chức.