Có 1 kết quả:

hàm mai

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ngậm thẻ, tức là ngậm cái thẻ tre ở miệng, để giữ im lặng.

Một số bài thơ có sử dụng