Có 1 kết quả:

toà đao

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái giũa.