Có 1 kết quả:

phong lợi

1/1

phong lợi

phồn thể

Từ điển phổ thông

sắc bén

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nhọn và sắc.