Có 1 kết quả:

phong mang

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mũi nhọn, mũi gươm đao.

Một số bài thơ có sử dụng