Có 1 kết quả:

phong nhuệ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nhọn và sắc ( nói về gươm đao ) — Chỉ binh đội mạnh mẽ hăng hái.