Có 1 kết quả:

quyên nhân

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người bề tôi theo hầu vua khi vua đi ra ngoài.