Có 1 kết quả:

nhuệ binh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lính đánh giặc giỏi.