Có 1 kết quả:

nhuệ sĩ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Nhuệ binh 鋭兵.