Có 1 kết quả:

nhuệ chí

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lòng mong muốn mạnh mẽ, cứng cỏi.