Có 1 kết quả:

nhuệ khí

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái vẻ mạnh mẽ toát ra ngoài.