Có 1 kết quả:

nhuệ giác

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Góc nhọn, tức góc nhỏ hơn 90 độ.