Có 1 kết quả:

cương thiết

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thép ( được coi là thứ sắt cứng ).