Có 1 kết quả:

chuỳ cổ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Lấy dùi đâm vế. § Xem “thích cổ” 刺股.