Có 1 kết quả:

chuy thù

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên hai đơn vị trọng lượng nhỏ thời xưa. Chuy bằng 1/4 lạng, Thù bằng 1/24 lạng. Chỉ sự nhỏ nhặt không đáng kể.

Một số bài thơ có sử dụng