Có 1 kết quả:

tiền tệ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ chung tiền bạc.