Có 1 kết quả:

tiền văn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chữ đúc trên mặt đồng tiền.