Có 1 kết quả:

tiền tài

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiền bạc của cải. Tục ngữ: » Phóng tiền tài thu nhân tâm «.

Một số bài thơ có sử dụng