Có 1 kết quả:

cẩm đoạn

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Thứ vải lụa đẹp quý. Ngày xưa dùng làm cống phẩm hoặc may áo bào, màn trướng.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thứ lụa quý, vừa như đoạn, vừa như gấm.