Có 1 kết quả:

cẩm y

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Áo gấm thêu hoa đẹp đẽ. Nghĩa bóng: Áo quần nhà hiển quý.
2. Viết tắt của “cẩm y vệ” 錦衣衛.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Áo gấm, quan mặc. Chỉ sự thành đạt.

Một số bài thơ có sử dụng