Có 1 kết quả:

luyện tự

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Rèn luyện thôi xao chữ dùng trong thơ văn. ◇Ngụy Khánh Chi 魏慶之: “Nhất viết luyện cú... nhị viết luyện tự” 一曰鍊句... 二曰鍊字 (Thi nhân ngọc tiết 詩人玉屑, Thi hữu tứ luyện 詩有四煉).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nói về việc làm văn mà gọt rũa từng chữ.