Có 1 kết quả:

uý lỗi

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nhấp nhô lởm chởm không đều.