Có 1 kết quả:

chung nhũ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái vú chuông, cái núm chuông.