Có 1 kết quả:

trấn thủ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đóng giữ một địa phương. Ca dao: » Ba năm trấn thủ lưu đồn «.

Một số bài thơ có sử dụng