Có 1 kết quả:

trấn định

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Giữ lòng cho yên, không xúc động, bồi hồi.