Có 1 kết quả:

trấn biên

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Giữ gìn vùng ranh giới đất nước.

Một số bài thơ có sử dụng