Có 1 kết quả:

lang đầu

1/1

lang đầu

phồn thể

Từ điển phổ thông

búa tạ