Có 1 kết quả:

kính hải tục ngâm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một tập thơ chữ Hán của Lí Văn Phức, danh sĩ đầu đời Nguyễn.