Có 1 kết quả:

chung tình

1/1

chung tình

phồn thể

Từ điển phổ thông

yêu sâu sắc, có tình cảm sâu sắc

Một số bài thơ có sử dụng