Có 1 kết quả:

chung lâu

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Gác chuông.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái gác chuông.

Một số bài thơ có sử dụng