Có 1 kết quả:

thiết lộ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đường sắt, tức đường xe lửa.

Một số bài thơ có sử dụng