Có 1 kết quả:

chú thác

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tạo thành sự lầm lẫn, sái quấy.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tạo thành sự lầm lẫn, sái quấy.