Có 1 kết quả:

khoáng tuyền

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nước suối có chất thạch bên trong.