Có 1 kết quả:

dược thi

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái chìa khoá. Như Dược chuỷ 鑰匙.