Có 1 kết quả:

toàn hoả

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Giùi gỗ lấy lửa.

Một số bài thơ có sử dụng