Có 1 kết quả:

tạc tượng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đục đẽo trên đá hoặc gỗ để làm thành hình người.