Có 1 kết quả:

tạc xuyên

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đào sông — Khơi lòng sông cho nước chảy.