Có 1 kết quả:

tạc huyệt

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đào lỗ — Đào lỗ chôn người chết.