Có 1 kết quả:

tạc canh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đào giếng và cày ruộng, chỉ sinh hoạt của người nông dân. Bài Tụng Tây hồ phú của Nguyễn Huy Lượng có câu: » Ngẫm nay đà vui thú tạc canh, đành chốn chốn cũng ca đồng vũ tẩu «.