Có 1 kết quả:

tạc khai

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đào và mở, chỉ sự mở mang vùng đất mới.