Có 1 kết quả:

đĩnh nhi tẩu hiểm

1/1

Từ điển phổ thông

chỉ khi không còn đường nào để chọn mà hành động mạo hiểm