Có 1 kết quả:

ngân hàng

1/1

ngân hàng

giản thể

Từ điển phổ thông

ngân hàng