Có 1 kết quả:

phong lợi

1/1

phong lợi

giản thể

Từ điển phổ thông

sắc bén