Có 1 kết quả:

trưởng thượng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người lớn, ở trên mình.