Có 1 kết quả:

trưởng nữ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đứa con gái đầu.