Có 1 kết quả:

trưởng tức

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Con dâu cả ( vợ của con trai đầu ).