Có 1 kết quả:

trưởng tôn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đứa cháu đầu ( con lớn của người con đầu lòng ).