Có 1 kết quả:

trường thương

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cây dáo dài.

Một số bài thơ có sử dụng